Veehouder krijgt 33.000 euro leges terug

Door: Rob van Woerden 21 september 2016

Rombou heeft met succes beroep ingesteld tegen de leges voor de bouw van een nieuwe stal. Ook voor u interessant? 

De gemeente moet van de Rechtbank de volledige leges, ruim € 33.000, terugbetalen aan de veehouder. Een mooi resultaat waar wij heel trots op zijn. Lees hierna of dit ook voor u zou kunnen gelden. 

Legesheffing

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt moet u leges betalen. Leges zijn een vorm van belasting die de gemeente aan u in rekening brengt voor de geleverde diensten. In de legesverordening van de gemeente is bepaald wat de hoogte is van de leges. Voor het bouwen van een stal zijn de leges vele duizenden euro’s. Als wordt afgeweken van het bestemmingsplan komt daar nog een flink bedrag bij op. Rekeningen van meer dan € 33.000 euro zijn geen uitzondering.

Legessanctie

Om de actualiteit van een bestemmingsplan te borgen is een gemeente verplicht het bestemmingsplan ten minste eens in de tien jaar te herzien of opnieuw vast te stellen. Om dit af te dwingen is in de Wet ruimtelijke ordening een sanctie opgenomen. Als het bestemmingsplan meer dan tien jaar oud is mag de gemeente, totdat een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld, geen leges heffen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen, slopen of aanleggen van werken. In bovengenoemde zaak had de gemeente weliswaar een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld, maar dit bestemmingsplan was door de Raad van State geheel vernietigd. In dat geval wordt het geacht nooit te hebben bestaan. Op het moment dat de aanvraag om een omgevingsvergunning werd ingediend was er een verouderd bestemmingsplan van toepassing.

Nog veel verouderde bestemmingsplannen

Wij zien veel vaker dat een bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Ook zien wij dat bij gemeenten waar de maximale houdbaarheid  van een bestemmingplan binnenkort vervalt, niet tijdig een nieuw bestemmingsplan in procedure is gebracht. De herziening van het bestemmingsplan wordt bijvoorbeeld uitgesteld omdat over enkele jaren de Omgevingswet in werking treedt. Gemeenten nemen daarmee het risico dat zij geen leges mogen heffen. Desondanks stuurt de gemeente doorgaans wel een legesnota. Ondernemers en burgers zijn niet op de hoogte van de legessanctie en maken geen bezwaar.

Beheersverordening onverbindend

Een groot aantal gemeenten probeert de legessanctie te ontlopen door een beheersverordening vast te stellen. Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien. Meestal worden in het buitengebied echter wel ontwikkelingen voorzien en blijkt uit het vaststellingsbesluit dat de beheersverordening enkel wordt vastgesteld om de legessanctie te stuiten. Een dergelijke beheersverordening is op oneigenlijke gronden vastgesteld. De gemeente loopt het risico dat de beheersverordening door een rechter onverbindend wordt verklaard en dat de legessanctie alsnog geldt.

Advies

Laat altijd controleren of uw gemeente leges voor een omgevingsvergunning mag heffen, zeker als het om een groot bedrag gaat. Als u daarover twijfelt, maak dan tijdig bezwaar tegen de legesnota.

Onze mensen hebben inmiddels ruime ervaring met het bezwaar maken tegen bouwleges, en kunnen vlot inschatten of dit voor uw situatie interessant kan zijn.

Wilt u weten of we voor u ook leges kunnen terugvorderen? Bel onze juridisch specialisten:

Rob van Woerden

Leo van Pelt

Lees meer over leges:

Leges terugvragen op termijn niet meer mogelijk

10 Tips voor lagere leges

"De laatste jaren ligt de nadruk op MER en Natura 2000" Rob van Woerden

Blijf op de hoogte