Romblog

Stikstof : de maatregelen

Door: Joost Overbeek 11 juni 2020

Op 24 april 2020 heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe het kabinet de stikstofproblematiek wil aanpakken. In dit artikel worden enkele maatregelen uit die brief beschreven die in het bijzonder van belang zijn voor de (melk)veehouderij.

lees verder

Stikstof : de gebiedsgerichte aanpak

Door: Joost Overbeek 01 juni 2020

In haar brief van 24 april 2020 gaat Minister Schouten verder in op de eerder aangekondigde gebiedsgerichte aanpak. Provincies zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak. De belangrijkste voorwaarde is natuurherstel, maar daarnaast moet er ook ruimte zijn voor de integratie van functies als landbouw, woningbouw, energie(opwekking) en infrastructuur. Deze ‘natuurinclusieve inrichting’ wordt in ieder gebied anders en via ‘maatwerk’ ingevuld. 

lees verder

Stikstof : het laatste nieuws

Door: Joost Overbeek 31 mei 2020

Op 24 april jongstleden is er een belangrijke brief gekomen van de minister. Hierin informeerde minister Schouten de kamer over de structurele aanpak stikstof waartoe het kabinet heeft besloten. In deze nieuwsbrief gaan onze experts in op de inhoud van deze brief en wat het voor als ondernemer allemaal betekent.

Op woensdag 20 mei was collega Stefan van Summeren te gast in het Flynth Woensdag Webinar voor ondernemers: “Stikstof, hoe nu verder?”. Tijdens het webinar werd ingegaan op de voorgenomen stikstofmaatregelen melkveehouderij, wat nu te doen en wat betekent dit voor de visie op de langere termijn? Geïnteresseerd in het terugkijken naar deze webinair: chek de link 

lees verder

Advies commissie Remkes: 'Niet alles kan'

Door: Bas Kolkman 26 september 2019

Op woensdag 25 september heeft Johan Remkes als voorzitter van de Adviescommissie Stikstofproblematiek haar eerste advies aan het kabinet uitgebracht. Onder de titel ‘Niet alles kan’ maakt de commissie inzichtelijk hoe ze naar de stikstofproblematiek in Nederland kijkt een geeft zij aanbevelingen voor de korte termijn.

lees verder

Release AERIUS Calculator

Door: Bas Kolkman 16 september 2019

Een nieuwe versie van AERIUS Calculator staat online. Deze nieuwe versie 2019.0 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (grenswaarden, meldingen etc.). Het model berekent de stikstofdepositie op alle Nederlandse Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie.

lees verder