Romblog

Trend: renovatie en gefaseerde bouw

Door: Arjan Sinnige 27 juli 2016

De afgelopen jaren heeft een grote groep melkveehouders met de bouw van een nieuwe stal een duidelijke stap voorwaarts gezet in diercomfort en arbeidsefficiëntie. Desondanks is de groep die op deze gebieden nog stappen wil zetten nog steeds groot.

lees verder

Verplicht aanhaken NB vervalt

Door: Rob van Woerden 16 juni 2016

Goed nieuws: in afwijking van de reeds goedgekeurde en gepubliceerde Wet natuurbescherming, stelt de regering voor om de zogenaamde aanhaakverplichting niet in werking te laten treden.

lees verder

Landschappelijke inpassing in de praktijk

Door: Bram Scheurwater 14 juni 2016

Bij al onze projecten waar we ontwerpen proberen we gebouwen te maken waar wij en u trots op kunt zijn. In de laatste editie van Nieuwe Oogst heeft een artikel gestaan waarin we dat uitleggen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

lees verder

Garantie op bouwdelen

Door: John Mentink 09 juni 2016

Wat houden garanties op bouwdelen voor materiaal en arbeid nu exact in en hoe wordt dit contractueel vastgelegd. Garanties op bouwdelen worden in verschillende vormen afgegeven.

lees verder

Vergunning Twence blijft in stand

Door: Rob van Woerden 09 juni 2016

De Nbw-vergunning voor mestverwerking door Twence, locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen, is door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in stand gelaten. Rombou heeft de de passende beoordeling voor dit project gemaakt. Op basis daarvan heeft provincie Overijssel de vergunning afgegeven. 

lees verder

Collectieve waterzuivering tuinbouw

Door: Flynth, Rombou, Inno-agro 30 mei 2016

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen voor glastuinbouwondernemers. Collectieven van glastuinbouwondernemers kunnen hiervoor uitstel krijgen tot 2021. Maar tijdige actie is noodzakelijk: voor 31 december 2016 moet u hiervoor een businessplan indienen bij het bevoegd gezag. 

lees verder