Aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning

In Nederland is een aantal natuurgebieden aangewezen als ‘Natura 2000-gebied’ of ‘beschermd natuurmonument’. In de omgeving hiervan liggen veel agrarische bedrijven. Vroeg of laat krijgen zij te maken met de Natuurbeschermingswet.

De Natuurbeschermingswet 1998 wil de Natura 2000-gebieden beschermen. Sommige activiteiten kunnen invloed hebben op de kwaliteit van de beschermde gebieden. Deze activiteiten mogen alleen met vergunning worden uitgevoerd.

Dit kan ertoe leiden dat een bedrijf niet mag uitbreiden of de bedrijfsvoering moet aanpassen. De Natuurbeschermingswet of het provinciale beleidskader vormt hiervoor het toetsingskader.

Voor verzuring gevoelig

Het houden van vee in de buurt van een voor verzuring gevoelig Natura 2000-gebied geldt als een handeling die de kwaliteit van het natuurgebied kan verslechteren. Dit heeft te maken met de depositie van stikstof.

Daarom hebben veehouderijen tot kilometers van zo’n gebied een vergunning nodig als zij hun bedrijf willen veranderen. Dit geldt voor álle veehouderijen. Van intensieve veehouderij en grondgebonden melkveehouderij tot biologische bedrijven.

Rombou kan u begeleiden

Onze experts hebben ruime ervaring in het aanvragen van vergunningen rondom de Natuurbeschermingswet. Wij begeleiden u hierbij graag.

Bent u klaar voor de Natuurbeschermingswet?

Bekijk onze flyerBlijf op de hoogte