Mogelijke gevolgen aanscherping emissienormen

Door: Dick Hengeveld 29 mei 2018

De luchtwasser is de belangrijkste techniek om geur-reductie te realiseren. Het plan van de Staatssecretaris is om de geurreductie van combi luchtwassers gelijk te gaan stellen aan de reductie van enkelvoudige luchtwassers.

Dit op basis van de resultaten van onderzoek door Wageningen Livestock Research naar het rendement van luchtwassers in varkensstallen. Als de voorgestelde aanpassingen worden doorgevoerd heeft dat gevolgen voor zowel lopende aanvragen als aanvragen in voorbereiding.

Regeling geurhinder en veehouderij

In de varkenshouderij worden veelvuldig gecombineerde luchtwassystemen toegepast. Een luchtwasser zuivert de lucht die de stallen verlaat. Deze systemen bewerkstellingen dan ook een aanzienlijke geurreductie. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn reductiepercentages opgenomen van 70 tot 85%, afhankelijk van het systeem. Uit een recent uitgevoerd onderzoek door Wageningen Livestock Research blijkt het geurreductiepercentage veel lager te zijn. Naar aanleiding hiervan wil de staatssecretaris op korte termijn de Rgv aanpassen waarbij de geurreductiepercentages zoveel mogelijk gelijk worden gesteld aan die van enkelvoudige luchtwassers.

Op 1 mei jl. is door de Staatssecretaris de zogenaamde consultatieversie vrijgegeven, waarbij een ieder de gelegenheid heeft gehad om tot en met 30 mei te reageren. Van diverse zijden is kritiek geuit en zijn er vragen gesteld over het onderzoek en de daarmee samenhangende vervolgactie van de Staatssecretaris. Het is niet bekend waar dit toe zal leiden. Op dit moment is niet duidelijk of en eventueel wanneer de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. Als de voorgestelde aanpassingen van de Rgv worden doorgevoerd, dan heeft dat grote gevolgen voor lopende en in voorbereiding zijnde vergunningaanvragen.

Lopende aanvragen

Bij lopende aanvragen kan de aanvraag na wijziging van de Rgv worden geweigerd. De datum van definitieve vergunningverlening is hierbij bepalend. Als op dat moment de Rgv is aangepast, zal de aanvraag daaraan getoetst moeten worden. Als de vergunning niet verleend kan worden zal de ondernemer met een gewijzigde aanvraag moeten komen. Het is verstandig om nu al te beoordelen of de vergunning ook verleend kan worden met de aangepaste geurreductiefactoren. Zo ja, dan is er niets aan de hand, zo nee, dan kan alvast worden nagedacht over aanpassing van de aanvraag. Bijvoorbeeld door toepassing van een enkelvoudige luchtwasser op meerdere stallen. Bij biggen en vleesvarkens kan gedacht worden aan een emissiearmsysteem in de stal, in combinatie met een luchtwasser, dit levert extra geurreductie op.

Aanvragen in voorbereiding

Bij aanvragen in voorbereiding is hetzelfde van toepassing als bij lopende aanvragen. Het risico dat een aanvraag met combi-wasser niet verleend kan worden, is alleen veel groter.

Verleende vergunningen

Voor verleende vergunningen verandert er in principe niets. De bestaande (vergunde of gemelde) bedrijfsvoering kan worden doorgezet, de geldende vergunning of melding blijft overeind. Wel zal door aanpassing van de geuremissiefactor er vaker sprake zijn van een geuroverbelaste situatie, waardoor bedrijfsuitbreiding moeilijker wordt.

 

 

"Inmiddels weet ik wat er te koop is in de veehouderij" Dick Hengeveld ab

Blijf op de hoogte