Kan de gemeente u wel leges opleggen?

Door: Rob van Woerden 23 november 2017

De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest uitleg gegeven over de legessanctie voor gemeenten die het bestemmingsplan niet tijdig hebben geactualiseerd.

Om gemeenten te stimuleren bestemmingsplannen actueel te houden, is in de wet bepaald dat bestemmingsplannen binnen tien jaar opnieuw moeten worden vastgesteld. Als dat niet is gebeurd, geldt de zogenoemde legessanctie. Dit betekent dat gemeenten vanaf dat tijdstip geen leges mogen vorderen voor diensten die verband houden met dat bestemmingsplan, bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Dat geldt voor alle aanvragen die in behandeling zijn genomen vanaf de datum waarop de tienjaarstermijn is verstreken tot het moment dat een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.

De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest dat de reikwijdte van de legessanctie niet alleen de bevoegdheid tot invordering van leges betreft, maar ook het heffen daarvan.

Daarnaast zegt de Hoge Raad dat de legessanctie zowel ziet op aanvragen voor vergunningen voor activiteiten in overeenstemming met een bestemmingsplan, als ook op aanvragen in strijd met een bestemmingsplan (de zogenoemde buitenplanse afwijking).

Leges is een vorm van belastingheffing. Omdat het in behandeling nemen van de aanvraag het belastbare feit is, heeft de legessanctie betrekking op alle werkzaamheden die voor de verdere behandeling van de aanvraag moeten worden verricht. De legessanctie geldt dus niet slechts voor die onderdelen die verband houden met het bestemmingsplan.

Uitspraak
ECLI:NL:HR:2017:2877

Zie ook:

"De laatste jaren ligt de nadruk op MER en Natura 2000" Rob van Woerden

Blijf op de hoogte