Intrekking natuurvergunning?

Door: Rob van Woerden 28 juni 2018

In een vergunning die wordt verleend op grond van de Wet natuurbescherming kan zogenaamde ‘ontwikkelingsruimte’ zijn toegedeeld op grond van het PAS. Als er ontwikkelingsruimte is toegedeeld, geld er een realisatietermijn van twee jaar.

Intrekking natuurvergunning

Indien een stal niet binnen de realisatietermijn van twee jaar is gerealiseerd en/of de extra dieren niet zijn gehouden, vervalt de natuurvergunning niet vanzelf. Ook is geen sprake van een overtreding. Wel zijn gedeputeerde staten van de provincie bevoegd om een natuurvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken als er geen gebruik van wordt gemaakt. Bij het besluit over de intrekking moet het bevoegd gezag rekening houden met de belangen van de vergunninghouder en bijzondere omstandigheden. Voor melkveehouders kan de invoering van fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan mogelijk een bijzondere omstandigheid zijn waarmee het bevoegd gezag rekening moet houden.

Wat kunt u doen?

Als de vergunninghouder ziet aankomen dat de realisatietermijn mogelijk niet wordt gehaald dan is van belang dat kan worden aangetoond dat het nog steeds de intentie is om het bedrijf uit te breiden en ook er ook aantoonbaar stappen zijn gezet, maar dat er goede redenen zijn waarom dat niet binnen twee jaar gaat lukken. Met andere woorden: zorg voor een goed verhaal waarom het in dit geval onredelijk is om de vergunning in te trekken.

Als een provincie het voornemen heeft om de vergunning in te gaan trekken moet er altijd gelegenheid worden geboden om een reactie te geven. Maak daar altijd gebruik van. Geef aan waarom de uitbreiding niet is gerealiseerd en vraag bijvoorbeeld om een verlenging van de realisatietermijn. Als desondanks toch een intrekkingsbesluit wordt genomen, dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld. Onder de huidige omstandigheden is de kans groot dat een intrekkingsbesluit geen stand houdt.

Er is nog een andere mogelijkheid: vraag een nieuwe natuurvergunning aan voor bijvoorbeeld een kleine aanpassing in de bedrijfsvoering. De nieuwe vergunning vervangt de eerder verleende vergunning. Als de nieuwe vergunning niet leidt tot een toename van stikstofemissie is geen (nieuwe) ontwikkelingsruimte nodig en geldt er ook geen realisatietermijn. Wordt er wel ontwikkelingsruimte toegedeeld dan geldt er een nieuwe termijn van twee jaar. Houdt er wel rekening mee dat een nieuwe natuurvergunning niet gratis is en dat de verandering ook bij de gemeente moet worden gemeld.

Blijf op de hoogte