Geeft deze subsidie mogelijkheden voor u?

Door: Dick Hengeveld 07 september 2017

Er is een nieuwe regeling geopend voor varkensbedrijven die onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben als gevolg van geuremissie naar de omgeving. Dit initiatief, de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK), is opgezet vanuit de doelstellingen van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Tevens geeft deze regeling ruimte voor varkenshouderijen op andere locaties.

Het totale budget voor de regeling bedraagt € 8 miljoen met een maximale vergoeding van € 500.000 per locatie, waarbij er tevens een onderscheid is gemaakt tussen regio’s (Zuid/Oost/overig Nederland). Geur is een belangrijk aandachtspunt in deze regeling. De mate van geurbelasting en geurhinder bepaald de rangschikking voor de mate van vergoeding. Er kan een aanvraag ingediend worden van 1 september 2017 tot en met 31 oktober 2017. Voor 1 februari 2018 is er duidelijkheid ten aanzien van de toekenning van de vergoeding.

Eisen regeling

  1. Er dient voor de regeling voldaan te worden aan onder andere het volgende:
  2. Er is een vereiste milieuvergunning en men voldoet aan het besluit emissiearme huisvesting;
  3. Vanaf 01-01-2017 dienen er onafgebroken varkensrechten in eigendom te zijn geweest;
  4. Het varkensbedrijf is gedurende de laatste drie jaar actief geëxploiteerd.
  5. Het varkensbedrijf heeft geen officiële melding ingediend op basis van de ‘Stopperregeling’;
  6. Voor de bepaling van de geurhinder worden geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom met minder dan 2 OUe/m3  en geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom met minder dan 5 OUe/m3 buiten beschouwing gelaten.

Bij deelname aan de ROK dienen alle activiteiten met de bestemming ‘Intensieve Veehouderij’ uiterlijk 1 januari 2019 beëindigd te zijn. De bestemming intensieve veehouderij dient ook gewijzigd te worden, echter is de termijn hiervoor te kort. Het nemen van initiatief om de bestemming te wijzigen is voldoende. Uiteraard geeft de locatie wel ruimte voor andere mogelijkheden, hierbij valt te denken aan ruimte voor ruimte bijvoorbeeld.

Ondersteuning deelname

Varkenshouders die aan deze regeling wensen mee te doen, kunnen zich melden bij Rombou. Wij ondersteunen u graag bij dit project.. 

"Inmiddels weet ik wat er te koop is in de veehouderij" Dick Hengeveld ab

Blijf op de hoogte